Velkommen til NRRL

Siden 1928 har Norsk Radio Relæ Liga (NRRL) vært radioamatørenes organisasjon i Norge. Vi arbeider med å styrke samarbeidet og vennskapet mellom radioamatørene og å høyne det faglige nivået. Vi jobber også med å gjøre amatørradio kjent og ivareta radioamatørenes interesser overfor myndighetene.

Ny radioamatørforskrift

Ny "Forskrift for radioamatørlisens" trådte i kraft den 31.10.2012, og innebærer noen mindre endringer for oss.

Du kan lese mer om hva endringene betyr for oss ved å trykke på 'Les mer' knappen. 

 Hovedendringen, som også er foranledningen for revisjonen av forskriften, er vedtak på WRC-12 (World Radiocommunication Conference 2012). Ved forrige endring i forskriften, i 2009, fikk norske radioamatører tillatelse til å benytte segmentet 493-510 kHz. Den gang var ikke radioamatørene tildelt noe segment i dette området i ITUs radioreglement (ITU-RR), men en mulig allokering var satt på agendaen for WRC-12. Segmentet ble således tildelt i forståelse om at det ville bli vurdert på nytt i lys av eventuelt vedtak på WRC-12. Etter intenst arbeid fra våre representanter i IARU og nasjonale foreninger, både før og under konferansen, ble det vedtatt på WRC-12 å tildele radioamatørene en sekundær tildeling i segmentet 472-479 kHz. Når dette segmentet nå er tatt inn i radioreglementet (ITU-RR), er det naturløig at dette også tas inn i den norske forskriften. Det er således ikke lenger tillatt å benytte segmentet 493-510 kHz, som på WRC-12 ble allokert til maritime mobile tjenester. På den positive siden er også at mens den tidligere allokeringen hadde begrensning til kun bruk av CW, så er ikke dette tatt med i den nye tildelingen. Det er således nå også anledning til å benytte f.eks. digitale modes på det nye segmentet!

Den andre frekvensendringen som er tatt inn i den nye forskriften er en ytterligere økning i tilgangen til 70MHz-båndet. Vi får nå også tilgang til segmentet 70,1875-70,2625 MHz. Dette er et segment som ligger mellom 2 segment vi allerede har tilgang til, slik at vi nå får et større sammenhengende segment. Denne økningen gjelder riktignok ikke for fylkene Hordaland, Rogaland og Vest-Agder. Dette av hensyn til andre brukere - brukere som er tildelt konsesjoner, og betaler konsesjonsavgift.

Forøvrig er det kun mindre endringer i forskriften. I forskriftens formålsparagraf presiseres det at all bruk av frekvenser "skal skje på ikke-kommersiell basis". Dette er presisering av den tidligere formulereingen som satte forbud mot formidling av betalte meldinger. Videre er det tatt inn i formålsparagrafen at "Radiamatørsendinger bør være i samsvar med nasjonale og internasjonale retningslinjer utarbeidet av radioamatørenes interesseorganisasjon.". Internasjonale retningslinjer i denne sammenheng er f.eks. IARUs vedtatte båndplaner.

I den tidligere forskriften var det fastslått at stasjoner som deltar i organisert nødkommunikasjon skulle benytte LE-prefiks. Denne bestemmelsen tas ut av forskriften med bakrunn i at det er unødvendig å ha i forskiften i og med at kallesignaler (LE) til nødsambandsbruk er tildelt NRRL, og innebærer således ingen realitetsendring.

Bestemmelsen i tidligere forskrift om at lisensprøven skal bestå av "spørsmål med svaralternativer" tas ut. Umidelbart vil ikke dette ha betydning, men det innebærer at fremtidige lisensprøver kan bestå av spørsmål hvor det f.eks. må vises beregninger (ikke velge mellom forhåndsoppsatte svaralternativer). I hvilken grad dette vil skje, vil være en løpende vurdering fra PTs side.

Link til Lovdata webside

Bli medlem
Medlemsfordeler
Nettbutikk
Logg inn
Grupper
Interesseområder
Om NRRL
Kontakt oss