Regler for NRRL Vintertest

1. Formål

Testens formål er å samle norske radioamatører til konkurranse, for derved å bedre operatørferdighet og fremme kameratskap mellom radioamatørene i Norge.

2. Deltagelse

Testen er åpen for alle radioamatører som oppholder seg på norsk territorium. Stasjoner defineres som LA-LB-LC-LJ-LM-LN, JW og JX.

3. Testperioder

Testen avholdes den andre lørdag i mars og påfølgende søndag, 11-12. mars 2023

Periode 1

 • Lørdag kl 13.00 – 14.30 UTC - CW  14:00-15:30 NT
 • Lørdag kl 15.00 – 16.30 UTC - SSB  16:00-17:30 NT

Periode 2

 • Søndag kl 07.00 – 08.30 UTC - SSB  08.00 – 09:30 NT
 • Søndag kl 09.00 – 10.30 UTC - CW 10:00 – 11:30 NT

Periode 3

 • Søndag kl 13.00 – 14.30 UTC - CW 14:00 – 15:30 NT
 • Søndag kl 15.00 – 16.30 UTC - SSB 16:00 – 17:30 NT

4. Klasser

Klasser:  Det konkurreres i følgende klasser i både CW og SSB:

Klasse A

Enkeltoperatør, SOAB LP, utgangseffekt opp til 100 W.

Klasse B

Enkeltoperatør, SOAB QRP, utgangseffekt opp til 10W.

Klasse C1

Multioperatør, Multi TWO, utgangseffekt opp til 1000 W.

Klasse C2

Multioperatør, Multi TWO – Distributed QTH, utgangseffekt opp til 1000 W.

Klasse D

Enkeltoperatør, SOAB HP, utgangseffekt opp til 1000 W.

Klasse E

SWL.

Klasse F

Enkeltoperatør Ekspert, SOE, SO2R, utgangseffekt opp til 1000 W.

Klasse P

Enkeltoperatør, SOAB Portabel / SOTA /Camping

4.1 Mixed Klasse

Alle stasjoner som konkurrerer på både CW og SSB de kvalifiserer automatisk for deltagelse i Mixed Klasse.

 4.2 Assistanse

Klasse A, B og D:

 • Enkeltoperatører må bare benytte en sender
 • Må ikke motta noen form for hjelp under testen (båndavlytting, loggføring etc.)

4.3 Enkeltoperatør Ekspert, SOE

 •  SOE, “Enkeltoperatører ekspert” kan benytte en stasjon på både 80 og 40m samtidig, altså SO2R (Single operatør 2 Radio). 

4.4 Klasse C/Multi TWO

 • I klasse C kan det benyttes flere stasjoner, såkalt Multi TWO
 • Det må ikke sendes ut flere signaler samtidig på hvert bånd, men det er lov med KUN et signal per bånd.
 • Det er tillatt å kjøre to stasjoner på samme bånd i MULTI TWO, det vil si en stasjon på 80m og en stasjon på 40m.
 • Hver stasjon kan ha antenner plassert fysisk innenfor 500 meter radius.
 • COVID 19, det skal ta hensyn til smittevern og god avstand. Benytte gjerne eget headset og tastatur.
 • Det er tillatt å benytte “to” forskjellige lokasjoner/rom/QTH grunnet Covid 19. DVS. 80m og 40m kan plasseres på to forskjellige QTH.  

Klasse C

Det kan det benyttes flere stasjoner, men det er kun tillatt med et signal per bånd.  Det kan føres egen meldingsutveksling per sender, men det er tillatt med en felles logg for 80 og 40 meter i Multi OP.

Det er ingen begrensninger med hensyn til antall operatører i klasse C.

 Klubbstasjoner regnes alltid i klasse C, uansett antall operatører.

Multi OP C1 & C2

C1 Multi op – fast QTH 

C2 Multi op – “Distributed QTH” / Fordelt QTH innen storrute.

 • Det er lov med MULTI operatører innen egen storrute med flere QTH!

4.4.1 MULTI TWO/Inband

 • Det er også i tillegg tillat med såkalt inband stasjon på hvert av de TO båndene 80m og 40m.

Dette vil da kalles: 

 • RUN stasjon som kaller CQ
 • Multi stasjon kan kun svare stasjoner som anroper CQ, og har ikke lov til å kalle CQ. Det vil da totalt være 4 (fire) stasjoner aktive.

4.4.2 Blokkeringsanordning

 1. Dersom man ønsker å benytte seg inband stasjoner i MULTI TWO, så må man ha mekanisk blokkering av PTT som kommer fra fotpedal eller morse signalet.
 2. Dette betyr at man KUN sender et signal på båndet, og betyr at man har HARDWARE/Mekanisk eller SOFTWARE blokkering.

Mekanisk blokkering kan være at fotpedal for hver radio blir blokkert via et rele, arduino kontroller osv. Hvis den andre fotpedalen er aktivert, så blokkeres den andre fra å sende ut på lufta.

Software blokkering er vanlig i DXLOG, N1MM etc. via nettverk i Multi OP.

Dette er på PTT signal/fotpedal systemet, nettopp for å forhindre at to stasjoner sender samtidig på samme bånd.

4.4.3 Definisjon av RUN/MULT

 • RUN = Den som kaller CQ
 • MULT= den som plukker nye multiplayere og svarer andre sitt CQ hvis dette er en ny multiplayer!

4.4.4 Nummerserie

Hvis det benyttes mer enn en sender skal det føres separat logg med egen nummerserie for hvert band, men det er lov å ha felles logg for 80m og 40m hvis man kjører logging via nettverk.

4.4.5 Antall operatører

Det er ingen begrensninger med hensyn til antall operatører i klasse C, men minimum 2 personer.

4.4.5.1 Klubbstasjoner

Klubbstasjoner regnes alltid i klasse C, uansett antall operatører.

4.6 Handikap

Blinde operatører eller personer med skrivevansker kan motta hjelp til loggføring og skrivehjelp under konkurransen. Noter i loggen hvem som bistod operatøren.

4.7 QTH

 • Det er ikke tillatt å skifte QTH under testen.
 • Kjøring via remote er tillatt, og da skal det benyttes fysiske QTH for der hvor antenne og radio befinner seg. Så om du bor i JO59, men stasjonen er i JP51. Så er JP51 riktig rapport.

4.8 Klasse P Portabel/SOTA/Camping

 • Kan enten benytte fast strøm/batteri drift 
 • Må bruke må bruke /P i anrop.

5. Frekvenser

 • 80 m:   3510 – 3570 kHz (CW)
 • 80 m:   3600 – 3650 kHz (SSB)
 • 80 m:   3700 – 3770 kHz (SSB)
 • 40 m:    7000 – 7060 kHz (CW)
 • 40 m:    7050 – 7100 kHz (SSB)
 • 40 m:    7130 – 7200 kHz (SSB)

6. Testmelding

Det utveksles meldinger sammensatt av signalrapport og tresifret serienummer etterfulgt av 4 første bokstaver i lokator, lokator er betegnelsen for den storruten det opereres fra.

Serienummer skal alltid begynne på 001, og det skal være egne nummerserier for CW og SSB. Serienumrene fortsetter fortløpende ved skifte av bånd og/eller periode. F. eks. SSB: 59 001 JP50 eller CW: 599 001 JO59

Klubbstasjoner kan operere som Multi-TWO, altså kjøre løpende felles nummerserie for både 80 og 40 meter per konkurranse. Det vil si egen logg for hver modulasjonsart.

I logging via nettverk så kan nummerserver benyttes.

7. QSO-poeng

 • Det gis 2 poeng for hver korrekt gjennomført QSO.
 • 1 poeng for korrekt rapport
 • 1 poeng for kallesignal
 • Det trekkes 1 poeng for feil sendt/mottatt melding, og det gis 0 poeng dersom feil kallesignal er ført i loggen.
 • For QSO med en stasjon som ikke har sendt inn logg, så gis 1 poeng forutsatt at kallesignalet finnes i minst 3 andre deltagere uavhengig av hverandre har hatt kontakt med samme stasjon.
 • Hver stasjon kan kontaktes en gang på hvert bånd i hver periode, både på CW og SSB vil gi 6 QSO med samme stasjon. Cross-band og cross-mode kontakter godkjennes ikke.

8. Multiplikator

Første godkjente QSO med hver storrute, unntatt egen, på hvert bånd i hver periode gir en multiplikator.  Eksempel på storrute er  JP50, JO59 osv.

9. Sluttsum

CW og SSB beregnes hver for seg. Summen av QSO-poeng multipliseres med summen av multiplikatorer for hver mode og gir sluttsum på hver mode. Sammenlagt CW og SSB gir deltagelse i MIXED Klassen.

10. Logger

Det aksepteres kun elektronisk cabrillo logg, det skal være egen logg for CW og SSB siden disse er forskjellige contester. Men sammenlagt gis det deltagelse i Mixed.

Logger for CW og SSB leveres elektronisk via https://log.nrrlcontest.no

Eksempel på cabrillo logg skal inneholde kolonner med følgende info:

Loggnavn i cabrillo: LA5FBA_CW.log eller LA5FBA.SSB.log

START-OF-LOG: 2.0
ARRL-SECTION: DX
CALLSIGN: LA5FBA
CLUB:  
CONTEST: NRRLVINTER
CATEGORY: SINGLE-OP ALL LOW SSB
CLAIMED-SCORE: 48
OPERATORS: LA5FBA
NAME: John Harris Nilsen
ADDRESS: Kroklia4
ADDRESS: 3077 SANDE i Vestfold,  N-3077
ADDRESS: NORWAY
CREATED-BY: N1MM Logger+ 1.0.6076.0
QSO:  3710 PH 2017-03-11 1503 LA5FBA        59  001    JO59  LM80REX       59  004  JO29    
QSO:  3700 PH 2017-03-11 1505 LA5FBA        59  002    JO59  LB7Q           59  020  JP50    
QSO:  3707 PH 2017-03-11 1506 LA5FBA        59  003    JO59  LA2G           59  013  JP50    
QSO:  3626 PH 2017-03-11 1511 LA5FBA        59  004    JO59  LA4ESA         59  006  JO59    
QSO:  3621 PH 2017-03-11 1513 LA5FBA        59  005    JO59  LA1LO         59  006  JO49    
QSO:  3617 PH 2017-03-11 1515 LA5FBA        59  006    JO59  LA5FGA        59  004  JO58    
END-OF-LOG:

Loggen skal være en elektronisk logg i tekstformat cabrillo.

Loggen skal også inneholde info om:

Navn, Postadresse, Kallesignal, Klasse, Poengsum, og gjerne en kort beskrivelse av benyttet utstyr samt noen kommentarer til testen.

Dersom operasjons-QTH under testen er forskjellig fra adresse, må dette opplyses.

Deltagere i klasse C må også føre på kallesignal for alle operatørene.

11. SWL

For SWL skal loggen inneholde dato/tid, bånd, stasjon hørt, stasjonens avgitte rapport og melding, SWL’ens egen rapport og stasjonen som ble kjørt. Det gis 2 poeng for korrekt kallesignal og rapport og en multiplikator for hvert ny storrute per bånd per periode.

12. Erklæring

Elektronisk logg regnes automatisk som signert ved opplasting.

13. Frist

Logger leveres senest 15 dager etter testens slutt. Logger som sendes inn på papir må være poststemplet senest 15 dager etter testens slutt.

14. Premiering

Høyest scorende deltaker i hver klasse sammenlagt tildeles plakett. Det utdeles diplom til de 5 beste i klasse A og til de 3 beste i de øvrige klassene for hver mode dersom rimelig score er oppnådd.

15. Diskvalifikasjon

Overtredelse av testreglene eller lisensbestemmelsene (f. eks. bruk av for høy effekt), usportslig opptreden (f. eks. forhåndsavtalte kontakter), eller bruk av ulovlige hjelpemidler kan føre til diskvalifikasjon. Testkomiteens avgjørelser er endelige.


Norsk Radio Relæ Liga
Postadresse: Postboks 20 Haugenstua, 0915 Oslo
Besøksadresse: Nedre Rommen 5E, Oslo
 
Telefon: 22 21 37 90 - kontortid: tirsdag-torsdag kl 09-15 (ferielukket i juli)
Kontaktskjema

© Copyright 2024 Norsk Radio Relæ Liga. Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet.
Det betyr at du ikke kan kopiere tekst, bilder eller annet innhold uten avtale. NRRL har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.