Antenne. Foto.
Foto: John DiLiberto/Pixabay.com

Årets Field Day arrangeres 3.-4. september

Nye regler for Field Day ble innført 2021. Disse vil også bli brukt i 2022. NRRL vi i løpet av det kommende året innhente tilbakemeldinger på reglene, slik at disse kan evalueres før Field Day 2023.

Regler for Nasjonal Field Day 2022

Formål

  • å fremme rekruttering av nye radioamatører og medlemmer av NRRL, og styrke samarbeidet mellom norske radioamatører
  • å gi norske radioamatører trening i å operere portable stasjoner utendørs uavhengig av nettspenning fra det offentlige el-nett og permanente antenner

Generelle regler

Tid: lørdag 3. september 2022 kl. 1300 UTC til søndag 4. september 2022 kl. 1300 UTC. (Første
hele helg i september.)

Riggen(e) må opereres fra samme QTH innenfor en radius av 500m.

Antall antenner er ubegrenset. Antennen(e) må rigges til spesielt for NFD.

Samtlige rigger som inngår i stasjonen skal plasseres innenfor en sirkel med radius 500 meter. Radioutstyr og annet materiell (f. eks. campingvogn, telt etc.) må ikke bringes inn i området før tidligst 72 timer før NFD starter. Det må ikke arbeides i området før tidligst 24 timer før start.

Klasser

Klasse A: Grupper

Må ha minimum 2 lisensierte radioamatører som operatører. Ulisensierte personer kan tillates å operere og føre logg under den forutsetning at det skjer under full kontroll av ansvarlig radioamatør.

Det må ikke brukes flere sendere samtidig på samme bånd uansett mode.

Alle riggene skal benytte samme kallesignal.

Det er ingen effektbegrensning utover lisensbestemmelsene.

Nettspenning fra det offentlige el-nett må ikke brukes til å drive riggen(e).

Klasse B: Enkeltoperatør

Kan kun ha 1 lisensiert radioamatør. Kan ikke motta hjelp til å operere eller føre logg. Det er ingen
effektbegrensning utover lisensbestemmelsene.

Nettspenning fra det offentlige el-nett må ikke brukes til å drive riggen(e).

Klasse C: QRP

Som for klasse B, men maksimal utgangseffekt skal ikke overstige 5 watt for noen av riggene (IARU region 1s grense for QRP).

Nettspenning fra det offentlige el-nett må ikke brukes til å drive riggen(e).

Kallesignal

Stasjoner i klasse A, B og C bruker kallesignal etterfulgt av /P på alle modi, unntatt på telefoni, hvor PORTABLE brukes.

Kalling

CQ FD kan brukes på alle mode. På telefoni kan CQ FIELD DAY benyttes. Ved bruk av FT8 el. brukes vanlig kalleprosedyre.

Melding

RS(T) etterfulgt av serienummer som starter med 001. Det benyttes egen nummerserie for hver rigg, uansett bånd og mode.

Klasse A: Felles nummerserie kan brukes hvis man har synkronisert logg. Ved bruk av FT8 eller lignende mode logges rapport som er utvekslet( f.eks. lokator og signalstyrke). Hvis stasjonen man kontakter ikke sender serienummer, logges kontakten med 001

Bånd og mode

Følgende HF-bånd kan benyttes: 1,8; 3,5; 5; 7; 14; 21; 28. 160m-80m-60m-40m-20m-15m-10m. Lisensbestemmelsene vedrørende bruk av båndene og IARU region 1s båndplan skal overholdes.

Foretrukne contest segmenter iht. IARU R1 Båndplan:
CW: 3510–3560 kHz, 7000-7040 og 14000–14060 kHz. Interkontinental trafikk har prioritet i området: 3500– 3510 kHz.
Telefoni: 3600–3650 kHz, 3700–3775 kHz og 14125–14300 kHz. Interkontinental trafikk har prioritet i området 3775–3800 kHz.

60m kontakter

CW: 5305 – 5315 kHz
DIGITAL: 5350 – 5360 kHz
USB: 5375 – 5394 kHz
Det er tre modes: CW, SSB, og DIGIMODE.

Til DIGIMODE regnes alt som ikke er enten telefoni eller telegrafi. Dette gjelder for eksempel RTTY, PSK31 og FT8. Crossmode-kontakter er ikke tillatt.

For 6m til mikrobølge skal det føres egen logg som legges ved samlearket og poeng regnes under punkt 10.

Poeng og multiplikator

QSO med:

  • Faste stasjoner i Europa (inkl. Norge): 1 poeng
  • Faste stasjoner DX: 2 poeng
  • Portable/mobile stasjoner i Europa (inkl. Norge): 3 poeng
  • Portable/mobile stasjoner DX: 4 poeng

Hvert DXCC-land (inkl. Norge) og hver av de tre modi (CW, SSB, digimode) gir multiplikator. F. eks: om man kjører DL på 20 m SSB, 20 m CW og 40 m SSB gir dette tre multiplikatorer. En stasjon må bare kontaktes én gang per bånd og mode.

Logg

Logger sendes inn elektronisk, til NRRLs nye logg-robot, som en ren Cabrillo fil.

N1MM og DX-log støtter NRRL Field Day, så det anbefales å bruke en av de to programmene til logging. Da kan loggen eksporteres direkte og poeng kan hentes ut. Det skal sendes inn en logg med alle kontakter og modes. Er det brukt flere stasjoner med hver sin logg, så skal alle loggene slås sammen og sorteres på dato og tid.

NB! Cabrillo logg er standard format.

Antall QSO poeng, multiplikator og total poengsum føres i samlearket.

Poenggivende aktiviteter (bonuspoeng)

a) Rekrutter

En rekrutt er en person som verken er radioamatør eller medlem av NRRL. På stasjoner som deltar i Klasse A kan rekrutter delta i operering og loggføring. Uansett klasse kan rekrutter delta i installasjon av rigg og antenne under tilsyn av ansvarlig radioamatør. Det gis 10 000 poeng for hver rekrutt (maksimum to rekrutter) som har deltatt i nevnte aktiviteter i til sammen minst 6 timer. (Deltakelsen behøver ikke å være sammenhengende.) Rekruttens navn, postadresse og epostadresse skal fremgå i samlearket.

b) Arrangering av radioorienteringsløp

Antall sendere skal være minst 3 og løypelengden skal være minst 1 km. Resultatlisten med navn, ev. kallesignal, beskrivelse av RO-løpet med løypa inntegnet på løpskartet, skal legges ved samleark 1. Det gis 7000 poeng for RPO-løp med minimum 5 deltakere.

c) VHF/UHF/SHF-aktivitet

Hver QSO gir 1 poeng pr. km. I tillegg gis det en bonus på 500 poeng for hver kontaktet storrute (f.eks. JP52) på hvert bånd, uavhengig av mode. Hver stasjon gir bare poeng én gang pr. bånd. For hver satellitt-QSO får man 1000 poeng for QSO via en lavbanesatellitt og 250 poeng for satellitt i geostasjonær bane. Som bånd for satellitt-QSOer regnes opplink-båndet. Det føres vanlig elektronisk logg i Cabrillo som sendes inn sammen med samlearket.

d) Publisering i massemedia

Det gis følgende poeng for PR i massemedia i forbindelse med NFD:

  • Artikkel/innlegg i offentlig avis. 5000 poeng.
  • Intervju/program/innslag i offentlig radiokanal: 5000 poeng.
  • Intervju/program/innslag i offentlig TV-kanal: 10 000 poeng.

Det må legges ved dokumentasjon for hvert innlegg det kreves poeng for. For avisdekning, skann inn avissiden(e) og send inn. For radio- og TV-dekning, send opptak i relevante videoformater. Om dette er upraktisk, ta kontakt med NRRL for avtale. Det gis poeng for hver avis, radio, og TV-kanal. Hvert medium gir kun én poengsum uansett antall innlegg.

e) Sted

Hvis NFD-stasjon opereres fra et sted der mange mennesker ferdes (park, plass, helgeåpent butikksenter, etc. min 200 mennesker i perioden) gis det 10 000 poeng. Detaljert beskrivelse av QTH legges ved samleark 1.

f) Rapport fra NFD

Rapport fra NFD med sikte på publisering i «Amatørradio». Rapporten skal være på mellom 1/2 og 1 side, gjerne med bilder. Det tas forbehold om spalteplass, og forkortelse/redigering. Rapporten gir 10 000 poeng. Rapporten legges ved som vedlegg ved innsending av logg og sendes direkte til redaktøren av Amatørradio bullen@nrrl.no

Samleark

Samlearket skal inneholde følgende opplysninger og ha følgende vedlegg:

a) Kallesignal for stasjonen, og navn og adresse for lisenshaveren.

b) QTH og deltakerklasse for stasjonen, og navn og kallesignal på ansvarshavende og alle operatører.

c) Kort beskrivelse av radioutrustning med kraftforsyning, antenne(r) og shacken(e) der riggen(e) var plassert.

d) Dokumentasjon for bonuspoeng, slik det framgår av punkt 10

e) Krav om VHF/UHF/SHF poengsum. Logg fra VHF/UHF/SHF aktivitet og IARU region 1 VHF Contest logg legges ved som Cabrillo format. Er det kjørt mindre enn 20 kontakter kan loggen føres opp i samlearket.

f) Krav om poeng og multiplikatorer for hvert HF-bånd.

g) Krav om total HF-poengsum:
Summen av alle poeng, multiplisert med summen av alle multiplikatorer på alle bånd og alle modi, blir total HF-poengsum.

Premiering

De tre beste deltakerne i hver klasse får diplom. Dersom rimelig score er oppnådd og det er minst
tre deltakere i klassen deles det ut plakett til beste deltaker.

Innsending

Samleark sendes på e-post til fieldday@nrrl.no

NB: Nytt for 2022

HF-logg og VHF-logg sendes inn elektronisk, i Cabrillo-format, til NRRLs nye logg-robot. Du vil her finne eget valg for Field Day 2022. Logg-roboten finner du her: https://log.nrrlcontest.no/

Ved spørsmål om logg og/eller samleark ta kontakt med NRRL før innsendingsfristen.

Logg og samleark må være innsendt innen 30. september 2022.


Norsk Radio Relæ Liga
Postadresse: Postboks 20 Haugenstua, 0915 Oslo
Besøksadresse: Nedre Rommen 5E, Oslo
 
Telefon: 22 21 37 90 - kontortid: tirsdag-torsdag kl 09-15 (ferielukket i juli)
Kontaktskjema

© Copyright 2024 Norsk Radio Relæ Liga. Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet.
Det betyr at du ikke kan kopiere tekst, bilder eller annet innhold uten avtale. NRRL har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.