Lover for Norsk Radio Relæ Liga

Vedtatt på generalforsamlingen 11. august 1990
med endringer vedtatt 10.8.1991, 8.8.1992, 10.8.1996, 16.8.1997, 7.8.1999, 11.8.2001, 10.8.2002, 7.8.2004, 6.8.2005, 12.8.2006, 13.4.200, 21.4.2013, 10.04.2016, 02.04.2017, 30.04.2022 og 07.05.2023.

Kap. 1 – Navn og formål

1:1 Norsk Radio Relæ Liga, forkortet til NRRL, i disse lover kalt Ligaen, er en partipolitisk uavhengig organisasjon for personer med interesse for amatørradio.  Ligaen er norske lisensierte radioamatørers landsforbund.

1:2 Ligaen har som formål:

1:21 Å arbeide for amatørradiotjenestens fremme og for ama­tørra­dio­saken i sin alminnelig­het.

1:22 Å styrke samarbeidet og kameratskapet mellom radioa­matør­ene.

1:23 Å fremme radioamatørenes teoretiske kunnskaper og prak­tiske ferdig­heter.

1:24 Å ivareta radioamatørenes interesser overfor myndighe­te­ne.

1:25 Å delta i samfunnsnyttig sambandsrelatert arbeid gjennom samarbeid med myndig­hetene og den frivillige redningstjenesten i Norge.

1:26 Å ivareta radioamatørenes interesser overfor andre organi­sasjo­ner, pressen og andre media.

1:27 Å samarbeide med tilsvarende utenlandske radioama­tøror­gani­sa­sjoner.

1:3 Ligaen er tilsluttet:

1:31 The International Amateur Radio Union, IARU.

1:32 IARU Region 1.

1:33 Nordisk Radio Amatør Union, NRAU.

Kap. 2 – Ligaens sete og forretningskontor

2:1 Ligaen har sitt sete og forretningskontor i Oslo.

2:2 Hovedstyret er ansvarlig for kontorets drift.

2.21 Innenfor budsjettrammene ansetter Hovedstyret personale i den utstrekning driften gjør dette nødvendig, avtaler lønn og fastsetter nødvendi­ge arbeids­instruk­ser.

Kap. 3 – Medlemskap

3:1 Søknad om medlemskap skal så vidt mulig skje på eget skje­ma.

3:11 Søknader som nektes godkjent returneres med angivelse av grunn til avslaget.

3:2 Aktivt medlemskap:

3:21 For å bli godkjent som aktivt medlem må søkeren ha sin bopel i Norge, eller inneha norsk ­radioamatør­lisens og erklære seg interes­sert i og være villig til å arbeide for radioamatør­sa­ken i over­ensstem­melse med Ligaens lover og formål.

3:22 Aktivt medlemskap gir stemmerett og valgbarhet samt rett til å benyt­te Ligaens QSL-tjeneste.

3:3 Passivt medlemskap:

3:31 Personer bosatt i utlandet kan innvilges passivt medlemskap.

3:32 Passivt medlemskap gir ikke stemmerett og valgbarhet i Liga­ens anlig­gen­der eller rett til å benytte dens QSL-tjenes­te.

3:4 Æresmedlemskap:

3:41 Æresmedlemskap kan tildeles norske og utenlandske statsborg­ere for særlig godt virke for radioamatørsaken i Norge.

3:42 Æresmedlemskap tildeles av generalforsamlingen etter innstil­ling fra Hovedsty­ret.

3:43 Æresmedlemmer betaler ikke kontingent.

3:44 Æresmedlemmer bærer medlems nål med forgylt krans

3:5 NRRLs hederstegn

3:51 NRRLs hederstegn i bronse kan tildeles alle som har gjort en innsats for NRRL eller fremme av amatørradio over lengre tid. Nominasjoner til NRRLs hederstegn i bronse innsendes hovedstyret i NRRL som foretar tildeling.

3:52 Hederstegn i sølv kan tildeles medlemmer når summen av alder og antall år sammenhengende medlemskap er lik 100. Krav om hederstegnet fremsettes skriftlig til Ligaens hovedstyre.

3:6 NRRLs hedersbevisning Den Gylne Nøkkel

3:61 Den Gylne Nøkkel kan tildeles enkeltpersoner, som har gjort en særdeles stor og viktig innsats for amatørradiosaken.

3:62 Den Gylne Nøkkel kan tildeles med stjerne dersom mottakeren tidligere har mottatt Den Gylne Nøkkel.

3:63 NRRLs hedersbevisning tildeles på medlemmenes vegne av en tildelingskomité bestående av 5 medlemmer, valgt av NRRLs Generalforsamling, etter forslag fra sittende komité. Ett medlem av komitéen er på valg hvert år.

3:64 Alle medlemmer skal inneha gyldig medlemskap i NRRL i hele virkeperioden, og ha vært sammenhengende medlem i NRRL i minst 5 år. Komitéen velger årlig sin egen leder.

3:65 Alle med gyldig medlemskap i NRRL og NRRLs grupper kan foreslå aktuelle kandidater for hedersbevisningen.

3:66 Den Gylne Nøkkel består av at diplom og ett hederstegn med NRRLs logo og tekst “Den Gylne Nøkkel”.

3:67 Hovedstyret utarbeider arbeidsinstruks for tildelingskomiteen.

3:7 Opphør av medlemskap:

3:71 Utmelding skal skje skriftlig.

3:72 Medlemskap opphører hvis skyldig kontingent ikke er betalt innen den fastsatte frist.

3:73 Etter medlemskapets opphør er det ikke tillatt å bruke Liga­ens em­blem eller annet utstyr som tilkjennegir med­lemskap.

3:74 Opphør av medlemskap gir ikke rett til refusjon av innbetalt kontin­gent.

3:8 Suspensjon og eksklusjon:

3:81 Eksklusjon av Ligamedlemskap kan iverksettes av general­for­sam­lingen etter innstilling fra Hovedstyret.

3:82 Hovedstyret kan suspendere medlemskap i følgende tilfeller:

3:821 Ved overtredelse av nasjonale eller internasjonale lover og for­skrif­ter som er trukket opp for amatørradiovirksom­heten.

3:822 Ved opptreden som åpenbart er til skade for Ligaen og dens virksom­het.

3:823 Etter begrunnet og styrebehandlet anmodning fra gruppe.

3:824 Ved medlemskap i radioamatørorganisasjon som arbeider i strid med Ligaen eller som av Hovedstyret anses uønsket i relasjon til Ligaens virksomhet.

3:83 Begrunnet meddelelse om suspensjon skal gis medlemmet skrift­lig og rekom­mandert med kopi til den gruppen med­lemmet måtte tilhøre.  Med­lemmet tilstiles ett eksemplar av Ligaens lover sammen med med­delel­sen.

3:831 Ved suspensjon opphører alle medlemmets rettigheter.

3:84 Den suspenderte kan innen en måned påanke suspen­sjonen til behand­ling på førstfølg­ende ordinære general­for­samling i Ligaen til endelig avgjørelse, hvor den suspenderte kan delta ved behand­lingen av anken.

3:841 Anken skal innsendes skriftlig til Hovedstyret og skal inne­holde en kort begrun­nelse.

Kap. 4 – Generalforsamling

4:1 Generalforsamlingen er Ligaens høyeste myndighet. Generalforsamlingen avholdes hvert år i løpet av våren.

4:11 Innkalling til generalforsamling sendes enten skriftlig til alle medlemmer eller kunngjøres i Amatørradio eller på NRRLs internettsider, med minst en måneds varsel.

4:12 Innkallingen skal angi tid og sted samt de saker og forslag som skal behandles.

4:13 Følgende skal gjøres tilgjengelig: Hovedstyrets årsmelding, regnskap for driftsåret med revisjonsberetning, budsjettforslag for kommende år, lovendringsforslag, valgkomiteens innstilling og rettidig innkomne forslag.

4:14 Saker som ønskes behandlet på generalforsamlingen må være meddelt Ligaens kontor skriftlig senest innen 15. januar.

4:15 Lovendringsforslag må være meddelt Ligaens kontor skriftlig innen 15. januar.

4:16 Forslag om endringer i anvendelse av Ligaens eiendom må være meddelt Ligaens kontor skriftlig innen 15. januar.

4:2 Enhver lovlig innkalt generalforsamling er beslutningsdyktig.

4:21 Endringer av Ligaens lover krever 2/3 flertall.

4:22 Endringer i anvendelse av Ligaens eiendom krever 2/3 flertall.

4:23 Andre beslutninger gjøres med simpelt flertall

4:24 Ved avstemning med stemmetegn, skal det foretas kontravotering.

4:25 Avstemning skal skje skriftlig dersom minst ett stemmeberettiget medlem ber om det.

4:26 Det føres protokoll fra forhandlingene.

4:27 Alle medlemmer har adgang til generalforsamlingen. Observatører har adgang hvis ikke annet blir bestemt.

4:28 Stemmerett på generalforsamlingen har tilstedeværende aktive medlemmer.  Medlem som ikke er tilstede      på generalforsamlingen kan gi et annet medlem fullmakt til å stemme for seg.  Det maksimale antall fullmakter ett medlem kan stemme for er tre.  Fullmaktene skal innleveres før generalforsamlingen settes og skal kontrolleres mot medlemsregisteret.

4:29 Blanke stemmer skal ikke telle med ved avstemningsoppgjøret.

4:3 Presidenten er generalforsamlingens ordstyrer hvis ikke annet blir bestemt.

4:31 Det oppnevnes to referenter.

4:32 Det oppnevnes to medlemmer til å undertegne møteprotokollen.

4:4 Generalforsamlingen skal behandle:

4:41 Hovedstyrets årsmelding.

4:42 Regnskap for driftsåret og revisjonsberetning.

4:43 Budsjettforslag.

4:44 Kontingent.

4:45 Rettidig innkomne forslag (jfr. kap.  4:14).

4:46 Valg av tillitsmenn gjøres av generalforsamlingen:

4:461 Det skal velges:

  • President for 2 år
  • 4 Hovedstyremedlemmer, alle for 2 år
  • 2 varamenn til Hovedstyret, alle for 1 år
  • 2 revisorer og 2 varamenn, alle for 2 år.
  • Valgkomité bestående av formann, 2 medlemmer og en varamann, alle for 1 år.
  • 1 representant til tildelingskomité for Den Gylne Nøkkel for 5 år.

4:462 Ved eventuelle suppleringsvalg kan disse valgperiodene fravikes.

4:463 Presidenten velges ved særskilt avstemning.

4:464 Valgene av Hovedstyremedlemmer arrangeres slik at 2 velges hvert år. Videre velges en revisor med varamann hvert år.

4:465 Alle valg med mer enn en kandidat skjer ved skriftlig avstemming. Den er valgt som får flest av de avgitte stemmene. Medlemmer til hovedstyret velges hver for seg på en slik måte at de som får flest stemmer velges inn til de ledige plassene i Hovedstyret. Varamedlemmer til Hovedstyret velges for seg på en slik måte at de som får flest stemmer velges inn til de ledige plassene som varamenn.  Ved stemmelikhet etter første valgomgang for sist ledige plass i Hovedstyret og for siste ledige plass som varamann blir det avholdt omvalg mellom kandidatene med stemmelikhet. Ved stemmelikhet etter annen valgomgang avgjøres valget ved loddtrekning

4:466 For kandidater som fremmes ved benkeforslag skal generalforsamlingen få seg forelagt villighetserklæring.

4:5 Valgkomiteen skal innhente forslag fra grupper og enkeltmedlemmer på kandidater til verv som nevnt under kap 4:61 samt påse at det foreligger skriftlig villighetserklæring fra disse.

4:51 Valgkomiteen skal påse at det foreligger forslag på minst en kandidat til hvert ledig verv iflg kap 4:461.

4:52 Komiteen skal fremskaffe objektive opplysninger om den enkelte kandidat. Kandidatene gis en enhetlig presentasjon som skal følge innstillingen.

4:53 Hovedstyret utarbeider arbeidsinstruks for valgkomiteen.

4:6 Hovedstyret oppnevner en person som skal være ansvarlig for opptelling av stemmer under generalforsamlingen og utarbeider arbeidsinstruks for denne.

Kap. 5 – Ekstraordinær generalforsamling

5:1 Ekstraordinær generalforsamling avholdes dersom Hoved­styret finner det påkrevet, eller hvis minst 1/5 av de aktive medlemmene skriftlig krever det.

5:11 Innkalling skal skje med minst en måneds varsel.

5:12 Bare de saker som er nevnt i innkallingen kan behandles.

5:13 Adgangs- og avstemningsregler som for ordinær generalfor­sam­ling.

Kap. 6 – Tillitsverv

6:1 For å kunne inneha verv som medlem av Ligaens Hovedsty­re kreves:

6:11 Radioamatørlisens og aktivt medlemskap i minst 5 år for ­president.

6:12 Radioamatørlisens og aktivt medlemskap i minst 2 år for visepre­si­dent.

6:13 Aktivt medlemskap i minst 2 år for Hovedstyremedlemmer og vara­menn.

6:14 Avlagt skriftlig villighetserklæring.

6:2 Minst det halve antall Hovedstyremedlemmer, herunder president og visepresi­dent, skal til enhver tid inneha gyldig radioamatør­lisens.

Kap. 7 – Hovedstyret

7:1 Hovedstyret består av president og 4 ­Hovedstyremedlemmer samt 2 vara­menn.

7:2 Hovedstyret konstituerer seg snarest mulig etter general­for­samlin­gen og utpeker visepresident blant dets medlemmer.

7:3 Hovedstyret kan supplere seg ved å oppnevne spesielle rådgivere for løsning av bestemte oppgaver i inneværende driftsår.  Disse møter etter særskilt innkalling, men har ikke stem­merett.

7:4 Oppgaver over hvorledes de forskjellige verv er fordelt på Hoved­styrets medlem­mer og hvilke rådgivere Hovedstyret har oppnevnt, skal snarest mulig gjøres kjent gjennom Liga­ens med­lemsblad.

7:5 Hovedstyremøte:

7:51 Hovedstyremøte avholdes når presidenten anser det nødven­dig eller når minst 2 Hoved­styremedlemmer skriftlig ber om det.

7:511 Det føres protokoll fra møtene i Hovedstyret.    

7:52 Innkalling til Hovedstyremøte bør skje skriftlig med minst 7 dagers varsel. Innkallingen sendes sammen med saksliste til alle Hovedstyremedlemmer og varamenn.

7:53 Sakslisten skal omfatte:

7:531 Godkjenning av referat fra siste avholdte Hovedstyremøte.

7:532 Saker som fremlegges av generalsekretæren.

7:533 Saker som presidenten eller Hovedstyremedlemmer ber om å få be­hand­let.

7:534 Saker som fremmes av de spesielle rådgiverne som nevnt under pkt. 7:3.

7:535 Saker som fremmes av en gruppe i henhold til styrevedtak i grup­pen eller av enkelt­medlemmer.

7:54 Hovedstyret er beslutningsdyktig når det er lovlig innkalt og minst 4 medlemmer, deriblant president eller visepresident og høyst 1 vara­mann, er tilstede.

7:541 Alle vedtak avgjøres med simpelt flertall. Ved stemmelikhet er møte­leder­ens stemme utslagsgivende.

7:55 Stemmerett har Ligaens president, tilstedeværende Hovedst­yre­medlem­mer og inntil 2 innkalte varamenn.

7:56 Hovedstyremøtene ledes av presidenten eller i dennes fra­vær, av visepre­sidenten.

7:6 Hovedstyret, ved generalsekretæren, ivaretar Ligaens interesser overfor offentlige myn­dighe­ter, innen- og utenland­ske organisasjoner og of­fentligheten forøvrig.

7:61 Presidenten har fullmakt til å tegne for NRRL.

7:7 Generalsekretær.

7:71 Generalsekretæren forestår Ligaens daglige drift, og har fullmakt til å tegne for NRRL innen den foreliggende stillingsbeskrivelse.

Kap. 8 – Grupper – lokalforeninger – fylkeslag – interesseorganisasjoner

8:1 Hvor et tilstrekkelig antall medlemmer ønsker det, i alminnelighet ikke under 10, kan Hovedstyret godkjenne opprettelse av gruppe.

8:11 Gruppens navn skal være enten NNgruppen av NRRL eller Norsk Radio Relæ Liga, NNgruppen.

8:12 Før ny gruppe opprettes skal Hovedstyret innhente uttalelse fra nabogruppene.

8:13 Gruppene innen et fylke eller region kan danne fylkeslag eller regionlag. Lagets navn skal eksempelvis være «Vestfold fylkeslag av NRRL» eller «Innlandet regionlag av NRRL». Fylkeslaget består når minst to grupper innen fylket er representert (medlem). Regionlaget består av minst to grupper i regionen.

8:14 Så lenge Oslo er eget fylke, dispenseres det fra kravet i pkt. 8:13 om minst to grupper i dette fylket.

8:2 Gruppen/fylkeslaget/regionlaget fastsetter sine egne lover som skal ha. Hovedstyrets godkjenning.

8:21 Dette krav stilles også til endring av godkjente lover.

8:3 Aktivt medlemskap i gruppe med varighet utover 2 år betin­ger aktivt medlem­skap i Ligaen.

8:31 Passivt medlemskap i gruppe er uavhengig av medlemskap i Ligaen.

8:4 Gruppen ledes av et styre hvis formann skal godkjennes av Ho­ved­styret.  Formannen og viseformannen bør ha gyldig radioama­tør­lise­ns.  Godkjen­ningen gjelder for den periode vedkom­mende er valgt.

8:41 Fylkeslaget ledes av et styre bestående av representanter fra fylkets grupper. Årlig velger hver gruppe sin representant til fylkeslaget. Fylkeslaget konstituerer seg selv etter dette og velger sitt styre. For fylkeslagets leder og nestleder stilles samme krav som i pkt. 8:4.

8:42 Regionlaget ledes av et styre bestående av representanter fra regionens grupper. Årlig velger hver gruppe sin representant til regionlaget. Regionlaget konstituerer seg selv etter dette og velger sitt styre. For regionlagets formann og viseformann stilles samme krav som i pkt. 8:4

8:5 Det påhviler gruppestyret å holde Hovedstyret orientert om grup­pens drift og innsende årsmelding.

8:51 Gruppeformannen er Ligaens stedlige representant og ansvar­lig overfor Hoved­styret i alle forhold som vedrører gruppens kontakt med offentlig­heten på det lokale plan.

8:52 Fylkeslaget rapporterer til gruppene, og det påhviler fylkeslaget å holde gruppene løpende orientert om lagets drift. Det skal utarbeides årsmelding som tilsendes gruppene og Hovedstyret.

8:53 Regionlaget rapporterer til gruppene, og det påhviler regionlaget å holde gruppene løpende orientert om lagets drift. Det skal utarbeides årsmelding som tilsendes gruppene og Hovedstyret.

8:54 Søknad om tilskudd fra fylkesmann/fylkeskommune kan sendes av fylkeslaget hvis minst 50% av gruppene i fylket er medlem i fylkesla­get.

8:55 Søknad om tilskudd fra fylkesmann/fylkeskommune kan sendes av regionlaget hvis minst 50% av gruppene i regionen er medlem i regionslaget, eller særskilt dispensasjon fra NRRL kan gjøres hvis det i noen regioner er for få aktive grupper.

8:6 Ved utdannelsessentra, militære forlegninger o.l. kan Hoved­styret godta at interne amatørradioklubber opptar samarbeid med Ligaen.

8:61 Hovedstyret kan oppta samarbeid med interesseorganisa­sjoner som arbei­der for spesial­områder innen amatørradio og i samsvar med Ligaens formålsparagraf, kap. 1.

8:7 Tvist mellom gruppe og Ligaen:

8:71 Uoverensstemmelser mellom gruppe og Ligaen skal av begge parter søkes løst i minnelig­het.

8:72 Hovedstyret kan suspendere en gruppe fra aktiv virksomhet i Ligaens navn inntil forholdet er behandlet og endelig av­gjort av Ligaens general­forsam­ling.

8:73 Suspensjon av en gruppe medfører ingen restriksjoner for det enkelte medlem.

8:74 Reservasjon: Grupper innen fylket skal kunne reservere seg i for­hold til represen­tasjon i fylkeslaget, men fylkeslaget består i h.h.t. pkt. 8:13.   

8:8 Opphør av gruppe/fylkeslag skjer i henhold til gruppens godkjente lover.

8:81 Hvis aktiviteten i en gruppe/fylkeslag synes opphørt uten at det fore­ligger formelt vedtak om opphør, kan Hovedstyret foreslå gruppen/fylkeslaget opp­løst. 

8:82 Forslag om oppløsning av en gruppe/fylkeslag kan fremmes ved manglende       rapporter eller statusrapport de siste 2 år.

8:83 Forslaget kunngjøres ved rekommandert brev til et av de sist kjente styremedlemmer i gruppen/fylkeslaget og i “Amatørradio”.

8:831 Hovedstyret kan fatte vedtak om oppløsning 3 måneder etter at forslag om oppløsning er kunngjort. Dersom minimum 3 gruppe-/fylkeslagmedlemmer påtar seg å forvalte gruppens/fylkeslagets midler samt sende årlige statusrapporter til Ligaen, kan gruppen/fylkeslaget formelt bestå i ytterligere 2 år.

8:832 Dersom det innen tidsfristen på 2 år ikke er avholdt årsmøte og valgt nytt styre/formann godkjent av Hovedstyret, er gruppen/fylkeslaget å betrakte som oppløst.

8:84 Ved opphør av gruppe/fylkeslag sørger Hovedstyret for å ta hånd om gruppens/fylkeslagets midler.

8:841 Midlene og eiendelene tilfaller Ligaen, men skal holdes regnskapsmessig adskilt og kan ikke anvendes til Ligaens formål før etter 10 år, med mindre midlene disponeres til opprettelse av ny gruppe/nytt fylkeslag i samme distrikt eller de gjenværende medlemmer av den opphørte gruppe/fylkeslag samtykker i disposisjonen.

Kap. 9 – Kontingent

9:1 Årskontingent bestemmes av generalforsamlingen.

9:11 Det tilbys mulighet for delbetaling av årskontingent med de terminer og betalingsfrister som Hovedstyret fastsetter.

9:12 Vedtatt årskontingent er gyldig inntil nytt vedtak er fattet i henhold til NRRLs lover. Kontingentens beløp fastsettes ed fakturatidspunktet.

9:2 Årskontingenten er løpende fra innmeldingstidspunktet og innkreves av Ligaens kontor. Innbetalt kontingent refunderes ikke ved utmelding.

9:21 Hvis betaling av kontingent ikke skjer innen fastsatt frist, opphører medlemskapet.

9:3 Hovedstyret kan i særlige tilfeller og etter søknad innvilge gratis medlemskap eller redusert kontingent i inntil 2 år av gangen

9:4 Nytt medlemskap.

9:41 Godkjent nytt medlemskap blir gyldig når innbetaling har funnet sted. For å ha stemmerett på NRRLs generalforsamling må det være innbetalt minimum kontingent for 1 år samt at fakturert kontingent som dekker tidspunktet for generalforsamlingen må være betalt.

Kap. 10 – Oppløsning

10:1 Ligaens virksomhet kan opphøre etter vedtak foretatt på lovlig innkalt general­forsamling på følgende betingelser:

10:11 Minst 1/5 av de registrerte aktive medlemmer må være tilstede og minst 3/4 av dem må stemme for oppløsning av Ligaen.

10:12 Det må velges et avviklingsstyre med fastlagt mandat og instruks fattet av generalfor­samlingen.

10:2 Minst 2 og senest 6 måneder senere innkalles til ny general­for­samling som med simpelt flertall kan bestemme at Ligaen skal opphøre og hvor­dan Ligaens midler skal disponeres.


Norsk Radio Relæ Liga
Postadresse: Postboks 20 Haugenstua, 0915 Oslo
Besøksadresse: Nedre Rommen 5E, Oslo
 
Telefon: 22 21 37 90 - kontortid: tirsdag-torsdag kl 09-15 (ferielukket i juli)
Kontaktskjema

© Copyright 2024 Norsk Radio Relæ Liga. Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet.
Det betyr at du ikke kan kopiere tekst, bilder eller annet innhold uten avtale. NRRL har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.