Lover for Norsk Radio Relæ Liga

Vedtatt på generalforsamlingen 11. august 1990
med endringer vedtatt 10.8.1991, 8.8.1992, 10.8.1996, 16.8.1997, 7.8.1999, 11.8.2001, 10.8.2002, 7.8.2004, 6.8.2005, 12.8.2006, 13.4.200, 21.4.2013, 10.04.2016 og 02.04.2017.

Kap. 1 – Navn og formål

1:1 Norsk Radio Relæ Liga, forkortet til NRRL, i disse lover kalt Ligaen, er en partipolitisk uavhengig organisasjon for personer med interesse for amatørradio. Ligaen er norske lisensierte radioamatørers landsforbund.

1:2 Ligaen har som formål:
1:21 Å arbeide for amatørradiotjenestens fremme og for amatørradiosaken i sin alminnelighet.
1:22 Å styrke samarbeidet og kameratskapet mellom radioamatørene.
1:23 Å fremme radioamatørenes teoretiske kunnskaper og praktiske ferdigheter.
1:24 Å ivareta radioamatørenes interesser overfor myndighetene.
1:25 Å delta i samfunnsnyttig sambandsrelatert arbeid gjennom samarbeid med myndighetene og den frivillige redningstjenesten i Norge.
1:26 Å ivareta radioamatørenes interesser overfor andre organisasjoner, pressen og andre media.
1:27 Å samarbeide med tilsvarende utenlandske radioamatørorganisasjoner.

1:3 Ligaen er tilsluttet:
1:31 The International Amateur Radio Union, IARU.
1:32 IARU Region 1.
1:33 Nordisk Radio Amatør Union, NRAU.

Kap. 2 – Ligaens sete og forretningskontor

2:1 Ligaen har sitt sete og forretningskontor i Oslo.

2:2 Hovedstyret er ansvarlig for kontorets drift.
2.21 Innenfor budsjettrammene ansetter Hovedstyret personale i den utstrekning driften gjør dette nødvendig, avtaler lønn og fastsetter nødvendige arbeidsinstrukser.

Kap. 3 – Medlemskap

3:1 Søknad om medlemskap skal så vidt mulig skje på eget skjema.
3:11 Søknader som nektes godkjent returneres med angivelse av grunn til avslaget.
3:12 Informasjon om medlemskap kan bli publisert på internett. Informasjonen skal være begrenset til om eier av et spesifikt kallesignal er medlem eller ikke. Det er mulig å reservere seg mot visning.

3:2 Aktivt medlemskap:
3:21 For å bli godkjent som aktivt medlem må søkeren ha sin bopel i Norge, eller inneha norsk radioamatør-lisens og erklære seg interessert i og være villig til å arbeide for radioamatørsaken i overensstemmelse med Ligaens lover og formål.
3:22 Aktivt medlemskap gir stemmerett og valgbarhet samt rett til å benytte Ligaens QSL-tjeneste.

3:3 Passivt medlemskap:
3:31 Personer bosatt i utlandet kan innvilges passivt medlemskap.
3:32 Passivt medlemskap gir ikke stemmerett og valgbarhet i Ligaens anliggender eller rett til å benytte dens QSL-tjeneste.

3:4 Æresmedlemskap:
3:41 Æresmedlemskap kan tildeles norske og utenlandske statsborgere for særlig godt virke for radioamatørsaken i Norge.
3:42 Æresmedlemskap tildeles av generalforsamlingen etter innstilling fra Hovedstyret.

3:5 Honnørmedlemskap:
3:51 Honnørmedlemskap kan tildeles medlemmer når summen av alder og antall sammenhengende medlemsår er lik 100.
3:52 Krav om Honnørmedlemskap fremsettes skriftlig til Ligaens arbeidsutvalg.
3:6 Æres- og honnørmedlemmer beholder tidligere medlemsstatus.
3:61 Æresmedlemmer betaler ikke kontingent.
3:62 Æresmedlemmer bærer medlems nål med forgylt krans.
3:63 Honnørmedlemmer bærer medlems nål med forsølvet krans.

3:7 Opphør av medlemskap:
3:71 Utmelding skal skje skriftlig.
3:72 Medlemskap opphører hvis skyldig kontingent ikke er betalt innen den fastsatte frist.
3:73 Etter medlemskapets opphør er det ikke tillatt å bruke Ligaens emblem eller annet utstyr som tilkjennegir medlemskap.
3:74 Opphør av medlemskap gir ikke rett til refusjon av innbetalt kontingent.

3:8 Suspensjon og eksklusjon:
3:81 Eksklusjon av Ligamedlemskap kan iverksettes av generalforsamlingen etter innstilling fra Hovedstyret.
3:82 Hovedstyret kan suspendere medlemskap i følgende tilfeller:
3:821 Ved overtredelse av nasjonale eller internasjonale lover og forskrifter som er trukket opp for amatørradiovirksomheten.
3:822 Ved opptreden som åpenbart er til skade for Ligaen og dens virksomhet.
3:823 Etter begrunnet og styrebehandlet anmodning fra gruppe.
3:824 Ved medlemskap i radioamatørorganisasjon som arbeider i strid med Ligaen eller som av Hovedstyret anses uønsket i relasjon til Ligaens virksomhet.
3:83 Begrunnet meddelelse om suspensjon skal gis medlemmet skriftlig og rekommandert med kopi til den gruppen medlemmet måtte tilhøre. Medlemmet tilstiles ett eksemplar av Ligaens lover sammen med meddelelsen.
3:831 Ved suspensjon opphører alle medlemmets rettigheter.
3:84 Den suspenderte kan innen en måned påanke suspensjonen til behandling på førstfølgende ordinære generalforsamling i Ligaen til endelig avgjørelse, hvor den suspenderte kan delta ved behandlingen av anken.
3:841 Anken skal innsendes skriftlig til Hovedstyret og skal inneholde en kort begrunnelse.

Kap. 4 – Generalforsamling

4:1 Generalforsamlingen er Ligaens høyeste myndighet. Generalforsamlingen avholdes hvert år innen utgangen av april måned.
4:11 Innkalling til generalforsamling sendes skriftlig til alle medlemmer eller kunngjøres i «Amatørradio» med minst en måneds varsel.
4:12 Innkallingen skal angi tid og sted samt de saker og forslag som skal behandles.
4:13 Som vedlegg til innkallingen skal følge Hovedstyrets årsmelding, regnskap for driftsåret med revisjonsberetning, budsjettforslag for kommende år, lovendringsforslag, valgkomiteens innstilling og rettidig innkomne forslag.
4:14 Saker som ønskes behandlet på generalforsamlingen må være meddelt Ligaens kontor skriftlig senest innen 15. januar.
4:15 Lovendringsforslag må være meddelt Ligaens kontor skriftlig innen 15. januar.
4:16 Forslag om endringer i anvendelse av Ligaens eiendom må være meddelt Ligaens kontor skriftlig innen 15. januar.

4:2 Enhver lovlig innkalt generalforsamling er beslutningsdyktig.
4:21 Endringer av Ligaens lover krever 2/3 flertall.
4:22 Endringer i anvendelse av Ligaens eiendom krever 2/3 flertall.
4:23 Andre beslutninger gjøres med simpelt flertall
4:24 Ved avstemning med stemmetegn, skal det foretas kontravotering.
4:25 Avstemning skal skje skriftlig dersom minst ett stemmeberettiget medlem ber om det.
4:26 Det føres protokoll fra forhandlingene.
4:27 Alle medlemmer har adgang til generalforsamlingen. Observatører har adgang hvis ikke annet blir bestemt.
4:28 Stemmerett på generalforsamlingen har tilstedeværende aktive medlemmer. Medlem som ikke er tilstede på generalforsamlingen kan gi et annet medlem fullmakt til å stemme for seg. Det maksimale antall fullmakter ett medlem kan stemme for er tre. Fullmaktene skal innleveres før generalforsamlingen settes og skal kontrolleres mot medlemsregisteret.
4:29 Blanke stemmer skal ikke telle med ved avstemningsoppgjøret.

4:3 Presidenten er generalforsamlingens ordstyrer hvis ikke annet blir bestemt.
4:31 Det oppnevnes to referenter.
4:32 Det oppnevnes to medlemmer til å undertegne møteprotokollen.

4:4 Generalforsamlingen skal behandle:
4:41 Hovedstyrets årsmelding.
4:42 Regnskap for driftsåret og revisjonsberetning.
4:43 Budsjettforslag.
4:44 Kontingent.
4:45 Rettidig innkomne forslag (jfr. kap. 4:14).

4:46 Valg av tillitsmenn gjøres av generalforsamlingen:
4:461 Det skal velges:
President for 2 år
4 Hovedstyremedlemmer, alle for 2 år
2 varamenn til Hovedstyret, alle for 1 år
2 revisorer og 2 varamenn, alle for 2 år.
Valgkomité bestående av formann, 2 medlemmer og en varamann, alle for 1 år.
4:462 Ved eventuelle suppleringsvalg kan disse valgperiodene fravikes.
4:463 Presidenten velges ved særskilt avstemning.
4:464 Valgene av Hovedstyremedlemmer arrangeres slik at 2 velges hvert år. Videre velges en revisor med varamann hvert år.
4:465 Alle valg med mer enn en kandidat skjer ved skriftlig avstemming. Den er valgt som får flest av de avgitte stemmene. Medlemmer til hovedstyret velges hver for seg på en slik måte at de som får flest stemmer velges inn til de ledige plassene i Hovedstyret. Varamedlemmer til Hovedstyret velges for seg på en slik måte at de som får flest stemmer velges inn til de ledige plassene som varamenn. Ved stemmelikhet etter første valgomgang for sist ledige plass i Hovedstyret og for siste ledige plass som varamann blir det avholdt omvalg mellom kandidatene med stemmelikhet. Ved stemmelikhet etter annen valgomgang avgjøres valget ved loddtrekning
4:466 For kandidater som fremmes ved benkeforslag skal generalforsamlingen få seg forelagt villighetserklæring.

4:5 Valgkomiteen skal innhente forslag fra grupper og enkeltmedlemmer på kandidater til verv som nevnt under kap 4:61 samt påse at det foreligger skriftlig villighetserklæring fra disse.
4:51 Valgkomiteen skal påse at det foreligger forslag på minst en kandidat til hvert ledig verv iflg kap 4:461.
4:52 Komiteen skal fremskaffe objektive opplysninger om den enkelte kandidat. Kandidatene gis en enhetlig presentasjon som skal følge innstillingen.

4:53 Hovedstyret utarbeider arbeidsinstruks for valgkomiteen.

4:6 Hovedstyret oppnevner en person som skal være ansvarlig for opptelling av stemmer under generalforsamlingen og utarbeider arbeidsinstruks for denne.

Kap. 5 – Ekstraordinær generalforsamling

5:1 Ekstraordinær generalforsamling avholdes dersom Hovedstyret finner det påkrevet, eller hvis minst 1/5 av de aktive medlemmene skriftlig krever det.
5:11 Innkalling skal skje med minst en måneds varsel.
5:12 Bare de saker som er nevnt i innkallingen kan behandles.
5:13 Adgangs- og avstemningsregler som for ordinær generalforsamling.

Kap. 6 – Tillitsverv

6:1 For å kunne inneha verv som medlem av Ligaens Hovedstyre kreves:
6:11 Radioamatørlisens og aktivt medlemskap i minst 5 år for president.
6:12 Radioamatørlisens og aktivt medlemskap i minst 2 år for visepresident.
6:13 Aktivt medlemskap i minst 2 år for Hovedstyremedlemmer og varamenn.
6:14 Avlagt skriftlig villighetserklæring.

6:2 Minst det halve antall Hovedstyremedlemmer, herunder president og visepresident, skal til enhver tid inneha gyldig radioamatørlisens.

Kap. 7 – Hovedstyret

7:1 Hovedstyret består av president og 4 Hovedstyremedlemmer samt 2 varamenn.

7:2 Hovedstyret konstituerer seg snarest mulig etter generalforsamlingen og utpeker visepresident blant dets medlemmer.

7:3 Hovedstyret kan supplere seg ved å oppnevne spesielle rådgivere for løsning av bestemte oppgaver i inneværende driftsår. Disse møter etter særskilt innkalling, men har ikke stemmerett.

7:4 Oppgaver over hvorledes de forskjellige verv er fordelt på Hovedstyrets medlemmer og hvilke rådgivere Hovedstyret har oppnevnt, skal snarest mulig gjøres kjent gjennom Ligaens medlemsblad.

7:5 Hovedstyremøte:
7:51 Hovedstyremøte avholdes når presidenten anser det nødvendig eller når minst 2 Hovedstyremedlemmer skriftlig ber om det.
7:511 Det føres protokoll fra møtene i Hovedstyret.
7:52 Innkalling til Hovedstyremøte bør skje skriftlig med minst 7 dagers varsel. Innkallingen sendes sammen med saksliste til alle Hovedstyremedlemmer og varamenn.
7:53 Sakslisten skal omfatte:
7:531 Godkjenning av referat fra siste avholdte Hovedstyremøte.
7:532 Saker som fremlegges av generalsekretæren.
7:533 Saker som presidenten eller Hovedstyremedlemmer ber om å få behandlet.
7:534 Saker som fremmes av de spesielle rådgiverne som nevnt under pkt. 7:3.
7:535 Saker som fremmes av en gruppe i henhold til styrevedtak i gruppen eller av enkeltmedlemmer.

7:54 Hovedstyret er beslutningsdyktig når det er lovlig innkalt og minst 4 medlemmer, deriblant president eller visepresident og høyst 1 varamann, er tilstede.
7:541 Alle vedtak avgjøres med simpelt flertall. Ved stemmelikhet er møtelederens stemme utslagsgivende.
7:55 Stemmerett har Ligaens president, tilstedeværende Hovedstyremedlemmer og inntil 2 innkalte varamenn.
7:56 Hovedstyremøtene ledes av presidenten eller i dennes fravær, av visepresidenten.

7:6 Hovedstyret, ved generalsekretæren, ivaretar Ligaens interesser overfor offentlige myndigheter, innen- og utenlandske organisasjoner og offentligheten forøvrig.
7:61 Presidenten har fullmakt til å tegne for NRRL.

7:7 Generalsekretær.
7:71 Generalsekretæren forestår Ligaens daglige drift, og har fullmakt til å tegne for NRRL innen den foreliggende stillingsbeskrivelse.

Kap. 8 – Grupper – lokalforeninger – fylkeslag – interesseorganisasjoner

8:1 Hvor et tilstrekkelig antall medlemmer ønsker det, i alminnelighet ikke under 10, kan Hovedstyret godkjenne opprettelse av gruppe.
8:11 Gruppens navn skal være enten NNgruppen av NRRL eller Norsk Radio Relæ Liga, NNgruppen.
8:12 Før ny gruppe opprettes skal Hovedstyret innhente uttalelse fra nabogruppene.
8:13 Gruppene innen et fylke eller region kan danne fylkeslag eller regionlag. Lagets navn skal eksempelvis være «Vestfold fylkeslag av NRRL» eller «Innlandet regionlag av NRRL». Fylkeslaget består når minst to grupper innen fylket er representert (medlem). Regionlaget består av minst to grupper i regionen.
8:14 Så lenge Oslo er eget fylke, dispenseres det fra kravet i pkt. 8:13 om minst to grupper i dette fylket.

8:2 Gruppen/fylkeslaget/regionlaget fastsetter sine egne lover som skal ha Hovedstyrets godkjenning.
8:21 Dette krav stilles også til endring av godkjente lover.

8:3 Aktivt medlemskap i gruppe med varighet utover 2 år betinger aktivt medlemskap i Ligaen.
8:31 Passivt medlemskap i gruppe er uavhengig av medlemskap i Ligaen.

8:4 Gruppen ledes av et styre hvis formann skal godkjennes av Hovedstyret. Formannen og viseformannen bør ha gyldig radioamatørlisens. Godkjenningen gjelder for den periode vedkommende er valgt.
8:41 Fylkeslaget ledes av et styre bestående av representanter fra fylkets grupper. Årlig velger hver gruppe sin representant til fylkeslaget. Fylkeslaget konstituerer seg selv etter dette og velger sitt styre. For fylkeslagets leder og nestleder stilles samme krav som i pkt. 8:4.
8:42 Regionlaget ledes av et styre bestående av representanter fra regionens grupper. Årlig velger hver gruppe sin representant til regionlaget. Regionlaget konstituerer seg selv etter dette og velger sitt styre. For regionlagets formann og viseformann stilles samme krav som i pkt. 8:4

8:5 Det påhviler gruppestyret å holde Hovedstyret orientert om gruppens drift og innsende årsmelding.
8:51 Gruppeformannen er Ligaens stedlige representant og ansvarlig overfor Hovedstyret i alle forhold som vedrører gruppens kontakt med offentligheten på det lokale plan.
8:52 Fylkeslaget rapporterer til gruppene, og det påhviler fylkeslaget å holde gruppene løpende orientert om lagets drift. Det skal utarbeides årsmelding som tilsendes gruppene og Hovedstyret.
8:53 Regionlaget rapporterer til gruppene, og det påhviler regionlaget å holde gruppene løpende orientert om lagets drift. Det skal utarbeides årsmelding som tilsendes gruppene og Hovedstyret.
8:54 Søknad om tilskudd fra fylkesmann/fylkeskommune kan sendes av fylkeslaget hvis minst 50% av gruppene i fylket er medlem i fylkeslaget.
8:55 Søknad om tilskudd fra fylkesmann/fylkeskommune kan sendes av regionlaget hvis minst 50% av gruppene i regionen er medlem i regionslaget, eller særskilt dispensasjon fra NRRL kan gjøres hvis det i noen regioner er for få aktive grupper.

8:6 Ved utdannelsessentra, militære forlegninger o.l. kan Hovedstyret godta at interne amatørradioklubber opptar samarbeid med Ligaen.
8:61 Hovedstyret kan oppta samarbeid med interesseorganisasjoner som arbeider for spesialområder innen amatørradio og i samsvar med Ligaens formålsparagraf, kap. 1.

8:7 Tvist mellom gruppe og Ligaen:
8:71 Uoverensstemmelser mellom gruppe og Ligaen skal av begge parter søkes løst i minnelighet.
8:72 Hovedstyret kan suspendere en gruppe fra aktiv virksomhet i Ligaens navn inntil forholdet er behandlet og endelig avgjort av Ligaens generalforsamling.
8:73 Suspensjon av en gruppe medfører ingen restriksjoner for det enkelte medlem.
8:74 Reservasjon: Grupper innen fylket skal kunne reservere seg i forhold til representasjon i fylkeslaget, men fylkeslaget består i h.h.t. pkt. 8:13.

8:8 Opphør av gruppe/fylkeslag skjer i henhold til gruppens godkjente lover.
8:81 Hvis aktiviteten i en gruppe/fylkeslag synes opphørt uten at det foreligger formelt vedtak om opphør, kan Hovedstyret foreslå gruppen/fylkeslaget oppløst.
8:82 Forslag om oppløsning av en gruppe/fylkeslag kan fremmes ved manglende rapporter eller statusrapport de siste 2 år.
8:83 Forslaget kunngjøres ved rekommandert brev til et av de sist kjente styremedlemmer i gruppen/fylkeslaget og i “Amatørradio”.
8:831 Hovedstyret kan fatte vedtak om oppløsning 3 måneder etter at forslag om oppløsning er kunngjort. Dersom minimum 3 gruppe-/fylkeslagmedlemmer påtar seg å forvalte gruppens/fylkeslagets midler samt sende årlige statusrapporter til Ligaen, kan gruppen/fylkeslaget formelt bestå i ytterligere 2 år.
8:832 Dersom det innen tidsfristen på 2 år ikke er avholdt årsmøte og valgt nytt styre/formann godkjent av Hovedstyret, er gruppen/fylkeslaget å betrakte som oppløst.
8:84 Ved opphør av gruppe/fylkeslag sørger Hovedstyret for å ta hånd om gruppens/fylkeslagets midler.
8:841 Midlene og eiendelene tilfaller Ligaen, men skal holdes regnskapsmessig adskilt og kan ikke anvendes til Ligaens formål før etter 10 år, med mindre midlene disponeres til opprettelse av ny gruppe/nytt fylkeslag i samme distrikt eller de gjenværende medlemmer av den opphørte gruppe/fylkeslag samtykker i disposisjonen.

Kap. 9 – Kontingent

9:1 Årskontingent bestemmes av generalforsamlingen.

9:2 Årskontingenten innkreves av Ligaens kontor med de terminer og frister som Hovedstyret bestemmer, normalt umiddelbart etter generalforsamlingen.
9:21 Hvis betaling av kontingent ikke skjer innen fastsatt frist, opphører medlemskapet.

9:3 Hovedstyret kan i særlige tilfeller og etter søknad innvilge gratis medlemskap eller redusert kontingent i inntil 2 år av gangen.

9:4 Nytt medlemskap.
9:41 Kontingent som fastsatt av generalforsamlingen, forfaller til betaling straks.
9:411 Godkjent nytt medlemskap blir gyldig når innbetaling har funnet sted.
9:42 Har innbetaling ikke funnet sted innen tre måneder, må det innsendes ny søknad om medlemskap.

Kap.10 – Oppløsning

10:1 Ligaens virksomhet kan opphøre etter vedtak foretatt på lovlig innkalt generalforsamling på følgende betingelser:
10:11 Minst 1/5 av de registrerte aktive medlemmer må være tilstede og minst 3/4 av dem må stemme for oppløsning av Ligaen.
10:12 Det må velges et avviklingsstyre med fastlagt mandat og instruks fattet av generalforsamlingen.

10:2 Minst 2 og senest 6 måneder senere innkalles til ny generalforsamling som med simpelt flertall kan bestemme at Ligaen skal opphøre og hvordan Ligaens midler skal disponeres.


Norsk Radio Relæ Liga
Postadresse: Postboks 20 Haugenstua, 0915 Oslo
Besøksadresse: Nedre Rommen 5E, Oslo
 
Telefon: 22 21 37 90 - kontortid: tirsdag-torsdag kl 09-15 (ferielukket i juli)
Kontaktskjema

© Copyright 2017-2022 Norsk Radio Relæ Liga. Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet.
Det betyr at du ikke kan kopiere tekst, bilder eller annet innhold uten avtale. NRRL har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.